Pioners i Caravel·les

Hola! Nosaltres som els Pioners i les Caravel·les tenim entre 14 i 16 anys i el nostre lema és “Sempre a punt !”

Programació

Calendari Pioners i Caravel·les

Definició i estructura organitzativa

L’etapa de PIONERS/CARAVEL·LES és on els nois/es adolescents es comprometen explícitament davant dels seus companys a complir la Llei Escolta i a ajudar totes les persones amb estil de vida escolta i amb esperit cristià.

El grup de Pioners/Caravel·les s’anomena UNITAT. Aquesta està formada per nois i noies de 14 a 16 anys així com el propi KRAAL D’UNITAT. La unitat es subdivideix en grups. Cadascun d’aquests grups rep el nom d’EQUIP, al capdavant de les quals hi ha un/a CAP D’EQUIP per a cada empresa amb funció coordinadora. L’equip és la cèl·lula amb vida pròpia, i la base i motor de la unitat. És el centre de vida, de progrés i d’obertura. És un grup de Pioners/Caravel·les que es reuneixen per preparar activitats determinades, conèixer-se entre ells i potenciar el treball i l’amistat. La configuración ideal és de 4-5 persones. L’equip es reuneix periòdicament buscant sempre reflexió, formació, convivència, així com reflectir les valoracions, pensaments i projectes de les reunions en el Llibre de l’equip.

La responsabilitat del bon funcionament de la unitat és compartida pel Kraal d’Unitat, i coordinada i assumida pel CAP D’UNITAT.

El CONSELL és un temps de reflexió i revisió que fan tots els membres de la Unitat a nivell individual, d’equip i d’Unitat. N’hi ha de dos tipus:
– D’empresa: es revisa l’empresa un cop finalitzada.
– De progrés: es revisa l’assoliment del progrés personal a la branca en arribar al final de curs i la integració en acabar el primer trimestre.

Les ESPECIALITATS són un aprofundiment en quant a coneixement i pràctica de les afeccions dels escoltes. N’hi ha bàsicament de dos tipus i s’escullen a partir de la promesa:
– Tècniques: es potencien perquè siguin d’utilitat per a la persona, el grup i la societat.
– D’animació: es planteja per aprendre a dinamitzar un grup per assolir els seus objectius mitjançant els mèrits de l’escolta.

El PADRINATGE consisteix en què els Pioners/Caravel·les que han realitzat la promesa acompanyin els nous membres de la unitat i ajudin a integrar-los durant el període inicial a dos nivells: informatiu i vivencial.

La VETLLA D’INSÍGNIA és un temps de reflexió personal que realitza cada Pioner/Caravel·la, juntament amb el seu padrí/ na, després del consell de progrés i abans de la realització de l’acte de pas d’etapa.

Els EXTRA-JOBS responen a les necessitats d’aconseguir diners per realitzar els projectes ideats per la Unitat, a la qual reverteixen els beneficis.

Valors i Principis

Els objectius de l’etapa són:

 • Adquirir personalment un estil de vida amb caràcter i personalitat propis que els ajudi a integrar-se a la societat.
 • Establir una relació entre l’individu en creixement i la societat a través de la convivència en l’equip i la unitat.
 • Promoure la definició del propi jo en una vida compromesa amb la societat.
 • Desenvolupar els valors escoltes i cristians.

Els Pioners/Caravel·les s’identifiquen amb la Llei Escolta:

 • L’escolta vol, per damunt de tot, ser digne de confiança.
 • L’escolta és lleial.
 • L’escolta ajuda els/les altres sense esperar recompensa.
 • L’escolta és germà/na de totes les persones.
 • L’escolta és acollidor/a i lluita contra la injustícia.
 • L’escolta veu l’obra de Déu en la natura i la protegeix.
 • L’escolta sap obeir, està sempre a punt i no fa res a mitges.
 • L’escolta té domini de si mateix/a i somriu davant les dificultats.
 • L’escolta és treballador/a i auster/a.
 • L’escolta ha d’estar lliure de malícia.

El lema del Pioner/Caravel·la és: SEMPRE A PUNT!

El Progrés

Les etapes que segueix el progrés personal són tres:

Promesa: insígnia marró

És la primera etapa de la vida del Pioner/Caravel·la. Té una duració ideal d’un any, temps durant el qual el Pioner/ Caravel·la haurà de prendre la decisió voluntària d’assumir la Promesa Escolta. En ella es diferencien dues etapes que en alguns aspectes es poden creuar:

Integració: Pot durar un trimestre o una empresa i té els següents objectius:

 • Adquirir la informació i la formació sobre les bases i sentit de la vida escolta centrada en l’exigència i el compromís.
 • Aportació i participació per a la formació d’un grup d’amics i amigues.
 • Assumir un sentit d’esforç, superació i responsabilitat.
 • Despertar un interès per la fe i la natura.

Superada aquesta etapa en Consell s’imposa la camisa.

Compromís: Durarà la resta del primer any per tal que cada Pioner/Caravel·la opti voluntàriament pel compromís de la Promesa Escolta. Se centra en els següents objectius:

 • Assolir el sentit de la responsabilitat que origina un compromís.
 • Recerca d’un camí personal propi.
 • Orientació personal de la promesa escolta que a d’incloure compromís amb:
 • Déu i església.
 • Les persones i la societat.
 • La Unitat i la Llei Escolta.
 • La natura.

Després del Consell s’entrega la insígnia marró com a símbol de progrés i/o s’imposa el fulard com a símbol de la promesa.

Servei: insígnia negra

És la segona etapa i pretén ser un any d’aprenentatge i desenvolupament de cara a la seva formació, amb els següents objectius:

 • Desenvolupar l’esperit de servei encaminat a:
  • L’equip.
  • La Unitat.
  • La societat.
  • La natura.
 • Donar vida a la Unitat a través del treball com a persona compromesa amb la societat.
 • Prendre responsabilitats i actuar amb esforç i superació.
 • Tenir preparació tècnica i experimental.
 • Assumir les lleis escoltes com a guia d’acció.
 • Donar resposta a la vida a partir de la fe.
 • Intentar aprendre de la natura i conèixer-la en tota la seva dimensió.
 • Seguir forjant el propi jo.

Al final de l’etapa, després del Consell, s’entrega la insignia negra com a símbol de progrés, després d’haver passat un any.

Animació: insígnia vermella

És la darrera etapa i culmina el progrés de l’escolta dins la branca. Durant un any, el Pioner/Caravel·la posarà els seus coneixements i experiència al servei dels altres, adoptant un esperit engrescador i dinamitzador amb aquests objectius:

 • Desenvolupar Pioners/Caravel·les amb personalitat pròpia.
 • Ser un exemple de coneixements tècnics.
 • Viure la vida segons l’escoltisme i la fe, sent ferm i constant de principis.
 • Ser una persona dinamitzadora amb afany de donar i compartir i convertir-se en membre dinamitzador i capdavanter de la Unitat.

El darrer consell valora el progrés de l’escolta per concedir-li la insígnia vermella.

Pas a Ròvers

Un cop viscuda l’etapa de Pioners/Caravel·les, l’escolta ha de prendre la decisió voluntària d’assumir el pas a Róvers.

L’empresa

És un projecte de cada Unitat que emmarca els objectius i projectes que ella determina dins d’un període de temps prèviament definit.

Els elements bàsics de l’empresa són:

 • Educació pràctica en l’autogestió i la responsabilitat.
 • Descoberta a nivell personal, d’equip i d’Unitat, de les necessitats del grup, la societat i el medi ambient.
 • La vida en Unitat i la formació social.

Les fases de l’empresa són:

 • Elecció de l’empresa per la Unitat.
 • Orientació per part del Kraal.
 • Organització en Comitès d’Empresa.
 • Realització en equips i comitès.
 • Revisió de l’empresa.
 • Celebració.
La Ruta

És l’activitat més important. Normalment la preparació de la ruta es farà el darrer trimestre del curs i serà de quinze dies de durada. És primordial la participació activa i el bon nivell de convivència dels Pioners/Caravel·les, tant en la preparació com durant la ruta.

És el moment de posar en pràctica totes les tècniques que s’han après durant l’any i de transmetre’s els uns als altres els coneixements adquirits. El progrés personal es veurà ara més que mai. El contacte amb la natura presidirà constantment la ruta, procurant integrar-s’hi.

Podran apropar-se al camí de Jesús amb els moments de convivència, d’esforç, de superació, de joia, de patiment, d’alegria i de dificultats.

Les característiques són:

 • És itinerant.
 • La dinàmica és producte del projecte que cal que neixi íntegrament de la Unitat dels Pioners/Caravel·les.
 • Cal que com a projecte tingui:
 • Objectius concrets.
 • Característiques definides.
 • Localització i perfil en funció de cada Unitat.
 • Estructura detallada en quant al repartiment de feines i càrrecs.